Friday, December 9, 2022

7:00 AM Dubai Hills Barre (Women only) Kristin 45
8:00 AM Dubai Hills Pilates Burn (Women only) Kristin 45
9:00 AM Dubai Hills Vinyasa Flow (Women only) Kaegan 60
10:15 AM Dubai Hills Vinyasa Flow (Mixed) Kaegan 60